24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#AWKDaily – 17 Mei 2021

awkdaily
  • 186861326 428563191517474 8975656500420872325 n
  • 186852436 140696541376314 2670035556813378326 n
  • 187635242 528456815170202 9086827100909313935 n
  • 186820864 1444631689220571 4927249004522675265 n
  • awkdaily

Pura Dalem Puri Besakih Karangasem 🙏